RODO (GDPR),

by piotr

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Linmed Handlowy Sp. z o.o. ul.Kuźnicy Kołłątajowskiej 23 F/U3 ,Kraków tel. 12 6653329, biuro@linmed.com.pl ;
2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i
samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń;
4. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO;
5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,
6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość
dokonania odpowiednich czynności;
7. do czasu dokonania czynności, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych;
8. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

 

 

Maksymalna liczba prób została osiągnięta