Regulamin

by piotr

Regulamin sklepu www.linmed.com.pl 

 1. Podmiotem świadczącym usługi określone w niniejszym Regulaminie jest spółka LINMED HANDLOWY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23F/U3, 31-234 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków ? Śródmieście w Krakowie w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383167 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 złotych wpłaconym w całości i posiadająca NIP 945-215-75-78, zwana dalej także ?Operatorem?.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Operatora w ramach sklepu www.linmed.com.pl dostępnego pod adresem www.linmed.com.pl, zwanej dalej ?Sklepem?.
 3. Przystąpienie do korzystania ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Sklepu, zwanych dalej ?Użytkownikami?.
 4. Wszelkie materiały video, zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszelkie inne materiały (w tym utwory) zamieszczone na stronach Sklepu są tworem Operatora i podlegają ochronie prawnej (w tym, w świetle prawa autorskiego) i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym Regulaminie. Operator oświadcza, iż nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Sklepu .
 5. Nie jest dozwolone podejmowanie jakichkolwiek działań zakłócających funkcjonowanie Sklepu, w tym jednoczesne, dokonywane w dowolny sposób wielokrotne logowanie się na to samo Konto, oraz jednoczesne ściąganie plików w sposób przekraczający konieczność i możliwość racjonalnego skorzystania z zawartej w nich treści (np. w danej chwili jedna osoba może z uwagą korzystać tylko z jednego pliku video).
 6. Operator ma prawo zablokowania dostępu do Sklepu Użytkownikom naruszającym niniejszy Regulamin. Użytkownikom takim nie będą zwracane żadne koszty poniesione na opłacenie dostępu do kursów.
 7. Użytkownik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim loginu i hasła umożliwiającego korzystanie ze Sklepu. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło i login w sposób uniemożliwiający poznanie ich osobom trzecim. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność (w tym prawną) za działania tych osób, a Operator ma prawo zablokować dostęp takiego użytkownika do Sklepu.
 8. Niezgodne z prawem i z niniejszym Regulaminem działania Użytkownika rodzą po jego stronie odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego Regulaminu.
 9. Operator oświadcza, że kursy w ramach Sklepu są zgodne z programem nauczania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ? ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność merytoryczną treści zawartych w kursach internetowych znajdujących się w Sklepie. Odpowiedzialność zostaje przerzucona na wykładowcę.
 11. Dostęp do kursów w ramach Sklepu jest odpłatny. Informacja dotycząca ceny danego kursu jest zawarta w jego opisie . Ceny nie zawierają podatku Vat .Kursy udostępnione w ramach Sklepu www.linmed.com.pl są zwolnione podatku VAT na podstawie zwolnienia z VAT: art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług .
 12. Kursy dostępne są po zaksięgowaniu opłaty za dany kurs. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Księgowanie operacji może trwać od kilku sekund do kilkunastu godzin w zależności od działania banku. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czas wykonywania operacji i jakość działania systemu dotpay.pl
 13. Korzystanie z zasobów Sklepu wymaga zalogowania się za pomocą adresu e-mail i hasła podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 14. Rejestracja użytkownika obejmuje:
  • zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu
  • prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, zgodnie z instrukcją jego wypełniania
  • potwierdzenie Rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysłanego przez Operatora na podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail
 15. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych podanych w trakcie rejestracji.
 16. Zarejestrowany użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.
 17. Operator wystawia faktury VAT wyłącznie w przypadku zaznaczenia przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym opcji ?Chcę otrzymać fakturę?, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. Faktury dostarczane będą w formie elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 18. Operator ma prawo odmowy zarejestrowania dowolnego Użytkownika i/lub zablokowania konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów.
 19. Użytkownik rejestrując się w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  1. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.
  2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych w ramach Platformy na rzecz Użytkownika przez Operatora usług.
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.
 1. Operator nie odpowiada za działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych. Operator oświadcza, iż dołoży starań, by Sklep funkcjonowała bez istotnych awarii lub długotrwałych przerw, a także by ewentualne przerwy lub ograniczenia w funkcjonowaniu Sklepu trwały możliwie najkrócej i występowały możliwie najrzadziej, a ponadto, by planowe przerwy techniczne związane z dokonywaniem zmian lub modernizacji Sklepu dokonywane były w godzinach nocnych
 2. Wystąpienie przerw lub ograniczeń, o których mowa powyżej nie będzie stanowiło niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora swych obowiązków oraz nie będzie również rodziło dla Użytkownika żadnych roszczeń względem Operatora.
 3. Ewentualne reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora winny być składane w formie pisemnej i przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@linmed.com.pl lub listem poleconym na adres: LINMED HANDLOWY Sp. z o.o., ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23F/U3, 31-234 Kraków z dopiskiem ?reklamacja sklep Linmed?.
  1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Operatora. Po rozpatrzeniu reklamacji, Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 4. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu w dziale ?Aktualności? i/lub drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie www.linmed.com.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 5. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@linmed.com.pl. Usunięcie konta skutkuje zaniechaniem wszelkich roszczeń finansowych ze strony Użytkownika.
 6. Operator informuje, iż użytkownik będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie drogą elektroniczną w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia usług rozpoczętych za zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez wskazania przyczyn z zachowaniem miesięcznego terminu.

Minimalne wymagania sprzętowe dla możliwości użytkowania produktu wynikającego z niniejszego regulaminu:
aktualna wersja przeglądarki internetowej (Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer 8+) z włączoną obsługą JavaScript.

OGÓLNE WARUNKI

 1. Uczestnicy kursu muszą mieć ukończone 18 lat (warunek nie obowiązuje przy uczestnictwie w szkoleniu z zakresu Pierwszej Pomocy ? w tym przypadku wymagana jest zgoda podpisana przez rodzica/ opiekuna).
 2. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie “Formularza zamówienia szkolenia” + “Formularzazgłoszeniowego”pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@linmed.com.pl lub pocztą tradycyjną pod adres: LINMED Handlowy Sp. z o.o. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23F/U3, 31-234 Kraków na 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia kursu (terminy dostępne na stronieinternetowej).
 3. Po uzyskaniu “Formularza zlecenia szkolenia” + “Formularzazgłoszeniowego”, przedstawiciel LINMED Handlowy Sp. z o.o.potwierdzi przyjęcie zamówienia na wybrany kurs orazpoinformuje o płatności, jaką należy dokonać najpóźniej na 2 tygodnie przedrozpoczęciem kursu.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Opłatę za kurs należy dokonać przelewem, przed rozpoczęciem kursu(w wyjątkowych wypadkach, za porozumieniem w biurze).
 2. W przypadku zakontraktowania kursu z zamawiającym zgłaszającym grupęuczestników należy dokonać wpłaty częściowej wynoszącej 30% uzgodnionejwartości kursu przed jego rozpoczęciem, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem;pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej w dniu zakończenia kursu.

REZYGNACJA

 1. LINMED Handlowy Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
 2. W przypadku braku pisemnej informacji od zamawiającego / uczestnika o rezygnacji, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu (przesłanej mailem potwierdzonej mailem zwrotnym bądź pocztą tradycyjną), organizator zastrzega sobie możliwość obciążenia zamawiającego / uczestnika kosztami w wysokości 100% wartości kursu.
 3. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora, organizator zwróci w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego / uczestnika kursu.
 4. Powyżej 31% nieobecności włącznie kursant nie jest dopuszczony do egzaminu końcowego, co w konsekwencji prowadzi do wykreślenia uczestnika z listy i nieotrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Maksymalna liczba prób została osiągnięta