Regulamin – LINMED

Regulamin

autor: piotr

OGÓLNE WARUNKI

  1. Uczestnicy kursu muszą mieć ukończone 18 lat (warunek nie obowiązuje przy uczestnictwie w szkoleniu z zakresu Pierwszej Pomocy – w tym przypadku wymagana jest zgoda podpisana przez rodzica/ opiekuna).
  2. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie „Formularza zamówienia szkolenia” + „Formularzazgłoszeniowego”pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@linmed.com.pl lub pocztą tradycyjną pod adres: LINMED Handlowy Sp. z o.o. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23F/U3, 31-234 Kraków na 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia kursu (terminy dostępne na stronieinternetowej).
  3. Po uzyskaniu „Formularza zlecenia szkolenia” + „Formularzazgłoszeniowego”, przedstawiciel LINMED Handlowy Sp. z o.o.potwierdzi przyjęcie zamówienia na wybrany kurs orazpoinformuje o płatności, jaką należy dokonać najpóźniej na 2 tygodnie przedrozpoczęciem kursu.

WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Opłatę za kurs należy dokonać przelewem, przed rozpoczęciem kursu(w wyjątkowych wypadkach, za porozumieniem w biurze).
  2. W przypadku zakontraktowania kursu z zamawiającym zgłaszającym grupęuczestników należy dokonać wpłaty częściowej wynoszącej 30% uzgodnionejwartości kursu przed jego rozpoczęciem, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem;pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej w dniu zakończenia kursu.

REZYGNACJA

  1. LINMED Handlowy Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.
  2. W przypadku braku pisemnej informacji od zamawiającego / uczestnika o rezygnacji, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu (przesłanej mailem potwierdzonej mailem zwrotnym bądź pocztą tradycyjną), organizator zastrzega sobie możliwość obciążenia zamawiającego / uczestnika kosztami w wysokości 100% wartości kursu.
  3. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora, organizator zwróci w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego / uczestnika kursu.
  4. Powyżej 31% nieobecności włącznie kursant nie jest dopuszczony do egzaminu końcowego, co w konsekwencji prowadzi do wykreślenia uczestnika z listy i nieotrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Zapisz się na Newsletter