PlENDE

Newsletter

Aby otrzymywać maila z najnowszymi ofertami zapraszamy do zapisania się do Newslettera:

Dofinansowane kursy dla ratowników medycznych

Zapraszamy na szkolenie z zakresu chorób układu krążenia przeznaczone dla ratowników medycznych pracujących w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
Szkolenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia 780 ratowników medycznych zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Osi V PO WER, gdyż w wyniku realizacji projektu grupa ratowników medycznych podniesie kompetencje zawodowe, dostosowując je do zachodzących trendów demograficznych i epidemiologicznych. Uczestnicy projektu podniosą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z grupą schorzeń będących jedną z najczęstszych przyczyn dezaktywizacji zawodowej, tj. chorób układu krążenia. Pozwoli im to na szybkie i skuteczne podejmowanie specjalistycznych działań leczniczych w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego

W trakcie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia m.in.:
- ostre zespoły wieńcowe (OZW), w tym m.in. etiologia i patogeneza choroby niedokrwiennej serca, definicja i podział OZW, powikłania OZW, prewencja wtórna chorób wieńcowo-naczyniowych;
- prawidłowe wykonanie i analiza EKG, w tym m.in.: budowa i zasady użytkowania różnych typów aparatów do EKG, powstawanie i przewodzenie bodźców w mięśniu sercowym, związek między krzywą EKG, a zjawiskami zachodzącymi w mięśniu sercowym, analiza krzywej EKG, błędy i artefakty zapisu EKG oraz podstawowe metody usuwania zakłóceń prądu zmiennego, nieprawidłowości załamków, odcinków i odstępów w poszczególnych stanach chorobowych;
- postępowania w nagłych stanach kardiologicznych.

Szkolenia zakończone zostaną egzaminem (test wiedzy i kompetencji) sprawdzającym nabycie przez uczestnika efektów kształcenia opisanych w programie szkolenia.
Nabycie kompetencji zostanie potwierdzone certyfikatem.

Projekt przewiduje wykonanie 26 edycji szkolenia w grupach 30 osobowych. 
Realizacja projektu rozpoczyna się od 01 czerwiec 2017r. 
Data: 2017-06-01, Il. zdjęć: 0
Miejsce: Polska

Nasi partnerzy

Linmed oferuje: pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne, sprzęt medyczny, alpinizm przemysłowy, szkolenia medyczne oraz szkolenia pierwszej pomocy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Linmed | 2011
ts